VÄLKOMMEN TILL ULF AHLDÉN INGENJÖRSFIRMA AB!

© Copyright Ulf Ahldén Ingengörsfirma AB

HEM     PRODUKTER     MÄTUTRUSTNINGAR     KONTROLLBESIKTNINGAR     UTRUSTNING FÖR ELANLÄGGNINGAR     KONTAKTA OSS

Isolationsprovare för glasfiberarmerade manöverstänger 6781

Denna nya och lättanvända  isolatoíonsprovare avsedd för att kontrollera elkrtrisk hållfasthet  för både torr och våtprov. Instrumenetet uppfyller  krav för isolationstest OSHA 1910.269 av AMS-stänger i bruk och och torrprov enligt norm för nyproducerade stänger . Instrumentet har en omkopplingsknapp för torr till våtprov. På instrumentet avläses läckageströmmen.

Instrumentet är kalibrerat för "DRY TEST" för att indikera läckströmmar som uppstår, som om 100 kV är anslutet till en 30 cm sektion på stången och 75 kV per 30 cm för "WET TEST".

Det aktuella avståndet mellan elektroderna på instrumentet är 15 cm vilket ger en läck- ström dubbelt så hög som vid 30 cm längd.

Det gör att instrumentet blir smidigare att hantera och minsta defekt på stången blir möjlig att upptäcka.

Den aktuella spänningen  är 2,5 kV. Det är 40 ggr lägre krav än 100 kV för "DRY TEST" och 30 ggr lägre krav än "WET TEST" För att gör motsvarande test med fullskaligt värde har den aktuella läck- strömmen ökats med 20 ggr för "DRY TEST" (40x0,5) och 15 ggr för "WET TEST" (30x0,5).

Bruksanvisning på svenska ingår samt test för isolerdel och förvarings/transportväska.

» Manual

Beräkningen av sidoläget för  en kontaktledning och dess bärlina innebär ett antal komplexa beräkningar som utföres i följd. För att garantera noggrannhet vid mätningarna, är den inbyggda processorn programmerad att visa det statistiska medelvärdet av mätvärderna. Detta för att eliminera falsk avläsning p.g.a. störningsljud, eller att operatören skärmar av ljudstrålen.

Vilka mätmöjligheter har jag med R.O.M instrumentet?

Instrumentet levereras med  sk. normal inställning (One wire mode). Med den kan Du mäta de flesta förekommande fall av kontaktlednings- och bärlinehöjd samt  sidoläge på de båda trådarna. Tyvärr kommer instrumentet att uppfatta en y-lina i en SYT utliggare som bärlina och därför ge vilseledande värden. Vid sektionsövergångar ändrar Du inställningen i instrumentet till (Two wire mode) och kan då mäta de båda kontaktledningarnas höjd- och sidoläge men inte bärlinornans läge. Inom den kvadrat som instrumentet ‰ser‰ kan det identifiera max två ledningar. Avståndet mellan två mätföremål i höjdled måste överstiga 250 mm för att kunna separeras vid mätning. ( OBS! Ljudvågen reflekterar alltid på de/det föremål som ligger längst ned i "mätfönstret". Kontrollera därför alltid att ljudvågen har fritt till det tänkta mätobjektet.)
Mätfönstret är så stort som fig 1:3:2 på föregående sid visar. Samtliga dessa mätvärden kan sparas i instrumentet. Maximalt kan Du spara 200 st mätningar.

Följande variabler är tillgängliga för användaren:

Extra Tillbehör

Instrumentet kan fjärrmanövreras med hjälp av en bärbar dator typ Psion organiser. Denna dator är avsedd att användas utomhus.

Du kan även få ett program för att kör R.O.M instrumentet i din bärbara PC. Det Du då måste ange är om du har endast DOS eller DOS/Windows (Windows 95).
Max längd för kabeln mellan dator och instrument är 25 meter. Denna utrustning används idag för att kunna manövrera instrumentet från t.ex. liftkorg. Du kan köra instrumentet från datorn och även nu spara mätvärdena i R.O.M instrumentet. Det aktuella mätvärdet kan du läsa av på både dator och
R.O.M instrumentet.

Det program som levereras med instrumentet underlättar att ändra konfigurationerna i R.O.M instrumentet samt överföra och spara samtliga mätvärden i PC-minnet och även få dessa utskrivna vid behov.

Höjd- och sidolägesinstrument R.O.M för kontaktledning

Detta instrument är en komplettering till spegeldiopter och mätstång där vilken person som helst skall kunna mäta in kontaktledningen och bärlina med den noggrannhet som Banverket kräver idag. Instrumentet är CE-märkt. ( Dvs instrumenet är EMC-testat och godkänt enligt EU-direktivet  )

Till att börja med så ger vi Er en kort beskrivning om användandet av ultraljud vid mätning med R.O.M instrumentet.

Att mäta avstånd med hjälp av ultraljud är en väl beprövad  metod. I korthet innebär det att mäta   tiden mellan sänd signal och mottagande av ekosignalen från ett mål. Med hjälp härav kan man beräkna avståndet till objektet.

Processorn i instrumentet registrerar och beräknar sträckan till objektet med hjälp av registrerad tid och aktuell lufttemperatur. 

Ljudvågen som träffar ledningen har formen av en ellips som är "10o bredd och 20o lång" sett från transduktorerna. (se fig 1:3:1). Transduktorerna själva är monterade med en 7o lutning och kan därför fokusera ljudstrålarna till mätningsfönstret nedan i fig 1:3:2. ( standard vid leverans om ej annat önskas)

SupaRules kabelhöjdmätare CHM

SupaRules kabelhöjdmätare CHM är ett handhållen mätinstrumen för i första hand avseed att mäta höjden upp till friledning elle hängkabel. Ett säkert och enkel mätsätt i jämföresle med teleskopiska  mätstänger. Mätinstrumentet anväder ultraljud signal för att mät avståndet. Instrumenetet går också att anväda för att mät a hjöd till armatuer, brohöjd , tunnelhöjd och  dyl.  Instrumentet drivs med 9 V  alkaliskt batteri. Leveras med manual och läderfodral.

» http://www.suparule.com/Animations/CHM/Run_Animation.html

Testutrusning för jordningsdon 6714
 
Denna testutrustning är anpassad till att kontrollera portabla jordningsdon ute i anläggningarna. Instrumentret testar av jordningsdonet  nuvarande kondition utan att förstöra verktyget.

En inbyggd digital voltmeter tilllåter operatören  på ett enkelt och säkert sätt  ställa in rätt spänning för jordnigsdonet och dess donlinelarea och längd.

Utspänningen på testutrustningen´är begränsad för att skydda operatören

Utrustningen är nätansluten.

Bruksanvisning på svenska och förvarings/transportväska ingår

» Manual

När vissa förekommande "störningsbilder" finns vid mätning så har Du möjlighet att göra nya konfigurationer i mätinstrumentet samt även komplettera med rälsförhöjningsdistanser vid behov.

Men naturligtvis förekommer det platser där man vill mäta ledningar som ligger över 7 meters höjd och även utanför sidoläget +/- 400 mm. Då kan Du ändra mätfönstrets höjd från 4<->7 meter till 5<->8 meter och sidoläge till +/-550 mm. Om Du vill lyfta upp instrumentet upp över rälsen till tex ett fordon, ställer Du in det värdet ( höjd ovan rälsen som Du har lyft) och får ut det rätta mätvärdet på displayen. Detta kan även göras när man sätter dit distanser för växlar.  Om Du endast på ett fåtal ställen använder distanser för spårväxlar eller dylikt så behöver Du inte ändra inställningarna i instrumentet. Då anger Du vid download ( överföring av mätvärdena till dator) vilka mätpunkter som har en höjdjustering för att få rätta mätvärdet.

De tre beståndsdelarna av Crystal System™ teknik

1. Linjesensorer, monterade på distributionsledningar mäter och samlar värden
som ström och temperatur och rapporterar denna information via egen radio.

» Animation

2. Ett stolpmonterat kontrollskåp som uppsamlar och begär via radio data från
sensorer, sätter tidsintervaller och vidarbefordrar all information via GPRS till
en Webb-controller.

3. Webbcontrollen är framsidan. Den är webbaserad och är nätägarens ögon och
öron i nätet för att upptäcka tillståndet i hela nätet. Den kontrollerar,
underhåller systemet och sparar all data som rapporteras i ett användarvänligt
format.

Typiska applikationer

» In english

Crystal System

» www.fmc-tech.com

Crystal Syytem är ett samarbetsprojekt med Vattenfall ,FMC-TECH Ltd Irland och UAB.

Elnäten

Historiskt sett har viss del av rapporteringen av elnäten skötts av
allmänheten/kunderna. Detta syftar på när en störning uppkommit på nätet,
(rapporteras normalt från kund) var felet är samt återställs innan nätansvarig har
kunnat åtgärda felet. Detta tillvägagångssätt är inte längre tillräckligt därför att
kunderna kräver färre och kortare störningar/strömavbrott. Att möta dessa krav måste nu nätansvariga ta fram på ett mer aktivt tillvägagångssätt för att finna felen snabbare samt identifiera felkällor och åtgärda dessa innan störningen/strömavbrottet uppstår. Lösningen till att införa denna prestanda är att få in mer information från elnätet genom utbyggnad av ett automatiskt fellokaliseringssystem. Ett stort genombrott är Crystal System™, tekniskt utvecklad av FMC-TECH Ltd med stöd och vägledning av Vattenfall Eldistribution AB.

Idrifttagningsinstrument

Utskriften kan fås som vanlig textfil i DOS eller direkt i EXCEL-format under Windows.

I EXCEL kan man sedan lätt göra tabeller och diagram med hjälp de insamlade mätvärdena.

Tillsammans med instrumentet för ktl-mätningar levereras också ett annat litet praktiskt mätinstrument som kan mäta avstånd till olika föremål i sig självt. Får man problem med att bestämma varifrån ekot kommer kan man använda den ekoreflektor som också finns medlevererad.

idi 63

Med idi 63-instrument kontrollerar du elanläggningen mycket enkelt och Du får svar på en gång om el-anläggningen klarar utlösningsvillkoret
 
 
Inga krångliga beräkningar med förimpedanser, kabellängder mm. Detta instrument känner av hela sträckan från Elverkets transformator fram till kundens vägguttag.

Så här gör du: